card

Хот доторхи ярианы зориулалтаар түрээслүүлэх сувгийн
үнэ тариф /төгрөг/

Багтаамжийн хэмжээ

Анхны холболтын төлбөр /нэг удаа/

Сарын төлбөр

1E1

400'000

550'000

Шилэн кабелийн шөрмөс

400'000

1'000'000

Тайлбар:Зөвхөн тухайн засаг захиргааны нутаг дэвсгэрт
*Тайлбар: Энэхүү тарифт НӨАТ ороогүй болно.

Хот хооронд ярианы зориулалтаар түрээслүүлэх
сувгийн үнэ тариф /төгрөг/

Үйлчилгээ

Суурь хураамж

Зайнаас хамаарсан төлбөр /км тутамд/

0-300

301-500

501-750

751-1000

1001-дээш

Шилэн кабель /1Е1/

1'200'000

1'900

1'600

1'300

1'160

1'000

Радио релей /1Е1/

1'200'000

5'200

4'800

4'500

3'700

3'000

Тайлбар: Сувгийн сарын төлбөр = Сарын суурь хураамж + Зай (км) * Зайнаас хамаарсан төлбөр
*Тайлбар: Энэхүү тарифт НӨАТ ороогүй болно.

Хот хооронд өгөгдөл дамжуулах зориулалтаар
түрээслүүлэх дата сувгийн үнэ тариф /төгрөг/

Багтаамж /дата суваг/

Нэгжийн үнэ

Анхны холболтын төлбөр /нэг удаа/

1 Мбит

250'000

400'000

10 Мбит

190'000

50 Мбит

150'000

100-499 Мбит

90'000

500-999 Мбит

70'000

1000-4999 Мбит

55'000

5000-9999 Мбит

45'000

10000 Мбит болон түүнээс дээш

35'000

Тайлбар: Үнэ тариф зайнаас хамаарахгүй
*Тайлбар: Энэхүү тарифт НӨАТ ороогүй болно.

Форм бөглөн бидэнтэй холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.

Хот суурин газрын дотор өгөгдөл дамжуулах зориулалтаар түрээслүүлэх дата сувгийн үнэ тариф /төгрөг/

Хүсэлт илгээх